מילונים

גירוש

גירוש

להכריח לעזוב מדינה או מקום בהוראה רשמית.